modify_column_definition

<modify_column_definition> ::=
  <column_name> { <data_type> [<column_attributes>] | <column_attributes>}

Referenced by:

<modify_definition>